Sản phẩm đã mua không được trả lại và chỉ có thể đổi sản phẩm khác tương đương với điều kiện là phụ kiện và vẫn còn nguyên bản chưa bị tác động,…

Sản phẩm chỉ được đổi trả khi xẩy ra lỗi của nhà sản xuất và áp dụng theo từng thời điểm